Průvodce výběrem ČOV

Následující průvodce Vám pomůže zorientovat se v nabídce domovních čistíren TOPAS. S jeho pomocí jednoduše zjistíte:

 • Jak vybrat správnou velikost vaší čistírny?
 • Jaký typ čistírny zvolit?
 • Které doplňkové zařízení je pro Vás vhodné?
 • Co vše musím zařídit před koupí ČOV?
 • Jaké další služby potřebujete?
 • Jak musím připravit místo instalace?
 • Jak lze využívat vyčištěnou vodu z ČOV?

  Velikost ČOV

  Průměrná spotřeba vody na jednu osobu, činí cca 150 litrů za den. Jde o tzv. ekvivalentního obyvatele (EO). Na základě této spotřeby se dimenzuje velikost čistírny. V současné době dodáváme čistírny TOPAS těchto velikostí:

  5,8,10,15,20,30,40,50,65,80,100,130,160,200,250,300, 350, a 400 EO.

  Počet osob v domácnosti určuje velikost čistírny. Pokud jsou v domácnosti 2, 3, 4 nebo 5 osob, volíme ČOV TOPAS 5, což je nejmenší velikost ČOV. Je-li v domácnosti dlouhodobě vyšší spotřeba vody, např. při častějším praní prádla, používání více koupelen v domě apod., doporučujeme pořídit větší velikost ČOV, abychom předešli trvalému přetěžování ČOV a tím odtoku nedočištěné vody.


  Typ ČOV

  Podle hloubky přítoku dodáváme 2 základní typy čistíren TOPAS R a TOPAS S. TOPAS R má přítok zhotovený již ve výrobě v hloubce 0,7m, event. 0,9m. TOPAS S má variabilní přítok, který se instaluje až v místě instalace ČOV, do max. hloubky 1,2m event. 1,4m.

  Hlavní rozdíly mezi oběma typy jsou přehledně uvedeny zde.

  Jednoduše můžeme shrnout, že čistírnu TOPAS S doporučujeme pořídit v případech, když máte hluboko zaústěný přítok do čistírny nebo když předpokládáte vyšší hydraulické zatížení čistírny (časté praní, počet osob na hranici kapacity ČOV) nebo potřebujete čistírnu pro rekreační účely. V ostatních případech Vám stačí levnější typ čistírny, TOPAS R. Ten ale dodáváme jen pro nejmenší typy ČOV ve velikosti pro 5 a 8 EO.


  Doplňkové vybavení

  Jde o přídavné vybavení čistírny, které si zákazník pořizuje jen v případě, že chce vyčištěnou vodu dále využívat nebo je to požadováno příslušným vodoprávním nebo jiným úřadem.

  Pískový filtr (PF)

  Pokud chceme s vyčištěnou vodou zalévat s využitím automatického závlahového systému nebo kapénkové zálivky, doporučujeme využít pískový filtr. Slouží k mechanickému dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody. Jedná se o jedinečné zařízení, chráněné evropským patentem (EP). Jeho velká výhoda spočívá v tom, že je vestavěn v čistírně a v rámci režimu systému TOPAS je několikrát za den automaticky propírán, přičemž voda z praní se vrací zpět do čistírny.


  Zásobník na vyčištěnou vodu

  Nejmenší typy ČOV pro 5 (8) obyvatel vyrábíme také v kombinaci se zásobníkem na vyčištěnou vodu o objemu 2 m3 (3,5 m3) na společné desce (v jednom bloku). Čistírna je tak již kompletně propojena se zásobníkem a umožňuje maximálně využívat jeho objem.


  Dávkování chemikálií

  Zařízení na dávkování chemikálií se instaluje do čistírny zejména v případě požadavku příslušného vodoprávního úřadu (např. v oblastech NP nebo CHKO). Tyto chemikálie slouží k zejména k odstraňování fosforu z vyčištěné vody, který se biologickou cestou z vody dostatečně neodstraní. Pokud se sloučeniny fosforu dostávají do povrchových vod, způsobují jejich eutrofizaci. Jejím důsledkem je nepřiměřený nárůst vodních řas a sinic, tzv. vodního květu.
  V případě použití vody na zálivku mají však naopak sloučeniny fosforu významný hnojivý efekt. Jeho odstraňování by tak bylo kontraproduktivní.

  Dávkování chemikálií tvoří zásobník chemikálie a dávkovací čerpadlo, kterým je chemikálie dávkována do vyčištěné vody automaticky, podle nastavené hodnoty koncentrace chemikálie na 1 m3 vyčištěné vody. Nemůže tak dojít k předávkování čistírny chemikáliemi. Zařízení se může použít i na regulaci pH v čistírně.


  UV lampa

  Likviduje přítomné viry a bakterie. Tím dezinfikuje vyčištěnou vodu a likviduje případné původce nemocí a infekcí, což je nezbytné při jejím dalším využití. Její použití je vhodné zejména při zpětném využití vody na toalety (společně s PF) a a při využití vody na přírodní jezírka. Stejně tak při akumulaci vody v nádrži na zálivku je možné UV lampu využít, aby se předešlo bakteriologickému znečištění vyčištěné vody.


  GSM modul

  Čistírna obsahuje řídicí jednotku, pomocí které je možné čistírnu sledovat a ovládat přes WiFi. Řídicí jednotka může být rozšířena o GSM modul, sloužící k přenosu dat a dálkové správě čistírny TOPAS prostřednictvím mobilu, tabletu nebo počítače. Komunikace se provádí pomocí SMS zpráv. V případě závady na čistírně Vám přijde SMS zpráva se specifikací poruchy. Pokud chcete vzdáleně kontrolovat nebo řídit Vaši ČOV přes internet měli byste zvážit jeho pořízení.


  Před koupí ČOV

  Pokud se rozhodnete pro pořízení čistírny odpadních vod, musíte nejprve získat povolení příslušného vodoprávního úřadu. V současné době existují dva hlavní způsoby získání povolení likvidace odpadních vod domovní čistírnou. Jejich podrobný popis najdete zde.

  Vyřízení povolení

  Vyřízení povolení na čistírnu je poměrně zdlouhavý proces, který může trvat až 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že jsme s většinou zainteresovaných úřadů v permanentní komunikaci, nabízíme Vám, že všechna potřebná povolení, která k tomu potřebujete vyřídíme za Vás, a tím Vám ušetříme čas s objížděním a sháněním potřebných informací a razítek.


  Projekt na ČOV

  Zpracování projektu na ČOV TOPAS, který je pro vyřízení povolení nezbytný Vám samozřejmě zajistí naše projekční oddělení. Poskytneme Vám objednávkový formulář, kde uvedete všechny potřebné informace o nemovitosti a umístění čistírny. Na jeho základě Vám zpracujeme projektovou dokumentaci pro povolení čistírny.


  Doplňkové služby

  Pokud již máte stavbu čistírny povolenou a dochází na objednání samotné čistírny, nabízíme Vám následující doplňkové služby, související s její instalací.

  Vyztužení dna čistírny

  Pokud je v místě instalace ČOV zvýšená hladina spodní vody a mohlo by dojít k nadzdvihnutí čistírny, doporučujeme vyrobit čistírnu se zesíleným dnem a s patkami které se přibetonují a zabrání tak pohybu čistírny. V tomto případě doporučujeme provést obetonování dna a spodní části ČOV dle příslušného instalačního výkresu.


  Doprava ČOV

  Čistírnu o velikosti pro 5 a 8 EO si můžete sami odvézt na přívěsném vozíku. To se vyplatí v případě, že si montáž ČOV zajistíte sami nebo pokud si chcete ČOV jen osadit a následnou instalaci budete objednávat později. Pokud však budete požadovat od nás montáž, budeme Vám účtovat dopravu montéra, ať už veze ČOV nebo jede sám. U větších typů čistíren zajišťujeme dopravu externí přepravní službou.


  Jak připravit místo instalace

  Pro provedení montáže je třeba nejprve udělat stavební přípravu místa instalace, kterou naše společnost nezajišťuje. Podrobné instrukce dostanete při objednání ČOV. Ale počítejte s tím, že je třeba zajistit dostatečně hluboký výkop, zpevnění dna štěrkopískem nebo betonem, zajistit obsypový materiál. Dále je třeba přivést k ČOV přívodní a případně i odtokové potrubí a dovést elektrické vedení k místu instalace. Pro složení ČOV do výkopu musíte zajistit vhodnou mechanizaci a dostatek vody pro napuštění čistírny (nejlépe připravit hadici s vodou k místu instalace).

  Montáž ČOV

  Montáž čistírny naším technikem standardně zahrnuje asistenci při ukládání čistírny, napojení přívodního a odtokového potrubí, elektrické zapojení čistírny, napuštění ČOV vodou, nasypání písku (u čistíren s PF), spuštění a úvodní proškolení obsluhy ČOV.


  Možnosti využití vyčištěné vody

  Vyčištěnou vodu z čistírny lze vypouštět jak do vod podzemních, tak do vod povrchových, ale z ekonomického i ekologického pohledu je nejvýhodnější využít vyčištěnou vodu pro zálivku, případně zpětně v nemovitosti jako vodu užitkovou.

  Recyklace vyčištěné vody

  Pro zpětné využití vyčištěné vody v domácnosti potřebujete zásobník, ve kterém budete vyčištěnou vodu akumulovat. K tomu můžete pořídit jakoukoliv nádrž na vodu nebo firma TopolWater nabízí kompletní řešení, kdy je čistírna vyrobena se zásobní nádrží v jednom celku. Vyčištěnou vodu je možné využít zpětně v nemovitosti jako vodu užitkovou, např. na splachování toalet. Tomu musí odpovídat vysoká kvalita vyčištěné vody, dočištěná na pískovém filtru (PF), která musí být zároveň bakteriologicky dezinfikována UV lampou.


  Zálivka a zasakování do podzemních vod

  Pokud vodu zasakujeme drenáží nebo používáme k jednoduchému zalévání hadicí, pak plně postačí instalovat základní technologii TOPAS. Pokud chceme využít automatické závlahové systémy nebo kapénkovou závlahu je třeba volit variantu s terciálním dočištěním na vestavěném pískovém filtru (PF).

  Náležitosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje NV č. 57/2016 Sb. O způsobu a podmínkách povolení čistírny v dané lokalitě se vždy informujte na místně příslušném vodoprávním úřadě.


  Vypouštění vody do povrchových vod

  K vypouštění vody do řeky, potoka, rybníka apod., tedy pro vypouštění do vod povrchových vyhovuje základní technologie TOPAS. Jde o CE výrobek, vyhovující kategorii I. a II. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Pouze ve vodárensky chráněných lokalitách je nutné pořídit čistírnu, vyhovující kategorii č. III. tohoto nařízení. Tu splňuje jen nejkomfortnější verze čistírny ČOV TOPAS Plus, doplněná pískovým filtrem (PF) a dávkováním chemikálií na srážení fosforu.


  Parametry výběru

  Zvolené požadavky

  Velikost ČOV

  Typ ČOV

  Pískový filtr (PF)

  Chemické dávkování

  UV lampa

  GSM modul

  Vyřízení povolení

  Projekt na ČOV

  Vyztužení dna

  Doprava ČOV

  Montáž ČOV

  Recyklace vody

  Zasakování, zálivka

  Lokalita

  Na základě uvedených požadavků Vám můžeme navrhnout vhodný typ čistírny a pokud budete mít zájem, můžeme Vám vytvořit konkrétní cenovou nabídku. K tomu potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje, včetně místa instalace ČOV.

  Kontaktní údaje

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Kontaktní údaje