Vracíme vodě její příběh

Voda je základem veškerého života a zejména v několika posledních suchých letech se projevilo, jak moc je důležité vodu čistit a opakovaně využívat.

Možnosti využití a likvidace vyčištěné odpadní vody

Vyčištěnou vodu z čistírny lze vypouštět jak do vod podzemních, tak do vod povrchových, ale z ekonomického i ekologického pohledu je nejvýhodnější využít vyčištěnou vodu pro zálivku, případně zpětně v nemovitosti jako vodu užitkovou.

Možné varianty využití odpadní a dešťové vody

1.

Zálivka hadicí

Pokud vodu zasakujeme drenáží nebo používáme k jednoduchému zalévání hadicí, pak postačí instalovat základní technologii TOPAS. V těchto případech je ale pořízení dalšího doplňkového zařízení závislé na výsledku posudku hydrogeologa.

Výhody: Úspora pitné vody na zálivku, Úspora za doplňkové vybavení k dočištění vody

3.

Přírodní jezírko

Při vypouštění vyčištěné vody do zahradního jezírka, je vhodné instalovat v čistírně pískový filtr a UV lampu k bakteriologické dezinfekci vody a likvidaci plísní a řas. Je to velmi ekologický způsob likvidace odpadní vody, při něm dochází k zadržení vody na pozemku a k přirozenému zvlhčení a oživení ekosystému (přítomnost ptáků a užitečného hmyzu). Voda se takto stává i rezervoárem pro její další využití k zálivce.

Výhody: Ekosystém pro živočichy a rostliny, Estetická hodnota a relaxace

5.

Zásak do podloží

Jedná se klasické vypouštění odpadní vody do vod podzemních, pro které je nutné mít posudek hydrogeologa. Náležitosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje NV č. 57/2016 Sb. O způsobu a podmínkách povolení čistírny v dané lokalitě se vždy informujte na místně příslušném vodoprávním úřadě. Při tomto způsobu likvidace odpadní vody většinou není nutné pořizovat žádné doplňkové zařízení a stačí pouze základní varianta ČOV. Závisí však na lokalitě, ve které je čistírna instalována a na doporučení stanovených v hydrogeologickém posudku. 

Výhody: Obnovitelný zdroj vody, Podpora hydrologické rovnováhy

2.

Automatická zálivka

V případě, kdy chceme využít automatické závlahové systémy nebo kapénkovou závlahu je třeba volit variantu s terciálním dočištěním na vestavěném pískovém filtru (PF). Pro automatickou zálivku je však třeba pořídit i zásobník na vyčištěnou vodu.

Výhody: Udržitelné využití vody, Snížení nákladů na vodu

4.

Zpětné využití vody v domácnosti

Pro zpětné využití vyčištěné vody nabízíme kompletní řešení, kdy je čistírna vyrobena se zásobní nádrží v jednom celku. Vyčištěnou vodu je možné využít zpětně v nemovitosti jako vodu užitkovou, např. na splachování toalet. Tomu musí odpovídat vysoká kvalita vyčištěné vody, dočištěná na pískovém filtru (PF), která musí být zároveň bakteriologicky dezinfikována UV lampou. Nyní se vyvíjí i membránová filtrace, která je ideálním řešením pro zpětné využití vody v domácnosti.

Výhody: Úspora pitné vody, Finanční úspora

6.

Vypouštění vody do vodoteče

Pokud vodu nebudete dále využívat na pozemku a máte v dostupné vzdálenosti nějaký potok nebo řeku, můžete vyčištěnou vodu vypouštět do této vodoteče. To podléhá schválení příslušného vodoprávního úřadu a většinou není nutné využít žádné doplňkové zařízení. Záleží však na dané lokalitě a požadavcích vodoprávního úřadu na kvalitu vypouštěné vody. Někdy je třeba čistírnu vybavit pískovým filtrem  nebo dávkováním  na odstraňování fosforu.

Výhody: Zachování vodního cyklu, Zdroj vody pro další využití

Platíte hodně za vodu? Využívejte odpadní vodu z domovní čistírny

Optimální řešení ČOV pro využití odpadní vody

Optimálním řešením k využití odpadní vody je čistírna TOPAS 5 s pískovým filtrem, dezinfekcí UV lampou a s vestavěnou nádrží na akumulací vyčištěné vody. Do akumulace je možné napojit přes jednoduchý filtr i dešťovou vodu. Výhodou tohoto řešení je fakt, že tento systém můžete využívat po celý rok. Tím se podstatně sníží pořizovací náklady. Většinou platí, že v teplejších oblastech ČR, kde jsou mírné zimy, také méně prší. Pokud máte vyřízeno povolení k vypouštění vody z čistírny do podzemních vod, nemusíte budovat nákladný zasakovací systém. V případě, že nepotřebujete zalévat, ponorné čerpadlo vodu automaticky odčerpává do vhodného místa na zahradě, kde se voda bez problémů vsákne.

Dotace na využití vyčištěné odpadní vody

Přímá podpora pořízení domovních čistíren je určena jen pro obce, a to jen v lokalitách, kde se neplánuje vybudování centrální kanalizace. Pro využití vyčištěné vody z čistírny nebo dešťové vody lze využít dotaci SFŽP v dotačním titulu „Dešťovka“.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
  • akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
  • využívání vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Podrobnosti k tomuto dotačnímu titulu jsou uvedeny na stránkách MŽP.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.